Dokumenty

Vážený zákazníku.
Zakoupil jste si ručně vyrobený výrobek a před jeho uvedením do provozu si prosím přečtěte následující důležité informace.
Váš výrobek je nerezový/ocelový/plastový svařenec. Při kontaktování výrobce (konzultace, servis, atd.) je vždy nutné uvést celé výrobní číslo.
Výrobce na uvedené svařence (dle typu a provedení) poskytuje záruku. Uznání záruky je podmíněno pravidelnou údržbou a správnou montáží Vašeho stojanu – viz níže uvedený text.

Použití výrobku:
1) Veškeré dodané výrobky jsou určeny výhradně pro použití za podmínek stanovených průvodní dokumentací. Kvalita svařenců je zaručena proškoleným personálem.
2) Výrobce neručí za poškození výrobku ( mechanické poškození přetížením daného výrobku, zreznutí svaru zapříčiněným mechanickým poškozením)
3) Zamezte možné manipulaci výrobku dítětem (hrozí nebezpečí úrazu)

Náhradní díly a doplňky:
1) Veškeré výměnné díly svařence je možné objednat u výrobce, nebo u Vašeho dodavatele v originálním provedení.
2) V případě použití jiných než výrobcem dodaných náhradních dílů nebude záruka, případné poškození, nebo úraz uznán.

Postup zpracování cenové nabídky – objednávky

Cenová nabídka:

Na základě poptávky po zakázkové výrobě, výrobce zašle písemnou cenovou nabídku s platností ceny do určitého data. Termín dodání uvedený na cenové nabídce je orientační. V případě písemné objednávky na základě cenové nabídky může být cena i termín dodání potvrzen, upraven nebo v krajních případech i stornován z důvodu časové vytíženosti výroby, změny cen u dodavatele materiálu nebo dílů, ukončení výroby polotovarů u subdodavatele.

Objednávky:

 1. Standardizovaný výrobek – zákazník zašle písemnou objednávku na mail manufaktur.cz@gmail.com s přesným označením typizovaného výrobku
 2. Zakázkově vyrobený výrobek – na základě cenové nabídky, zašle zákazník písemnou objednávku na manufaktur.cz@gmail.com. U objednávky je nutné uvedení čísla cenové nabídky.

Data v objednávce:

Kupující je povinen na písemné objednávce uvést: jméno, příjmení/název firmy, adresu dodání/fakturační adresu včetně IČ+DIC, telefonický kontakt, email.

Potvrzení nebo storno objednávky:

Výrobce si vyhrazuje právo písemného potvrzení přijetí  nebo zamítnutí objednávky. Bez písemného potvrzení objednávky včetně uvedení termínu dodání se pokládá za objednávku stornovanou. Výrobce si vyhrazuje možnost nepřijetí objednávky – storna.  Objednávajícímu v případě storna jeho objednávky nenáleží žádná náhrada za případnou škodu z neplnění zaslané objednávky.

Reklamační řád

 1. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího
Kupující je ve vlastním zájmu povinen do 5 pracovních dnů po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

 1. a) e-mailem nebo doporučeným dopisem
 2. b) osobním doručením do sídla firmy

Kupující je povinen uvést:

 1. a) číslo faktury, se kterou bylo zboží dodáno
 2. b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 3. c) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího

O relevanci reklamace kupujícího prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty (email), pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list.

Uplatnění reklamace se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené, které odběratel posílá konečnému zakázníkovi přepravní službou. Viz. Povinnosti kupujícího.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list nebo fakturu, je povinen ihned, (nejpozději však do tří dnů), podat písemnou/elektronickou zprávu jedním ze způsobů uvedených výše, do sídla firmy MANUFAKTUR, která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců pro svařence a zahradní stojany v pozinkované povrchové úpravě, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží prodejcem, nebo ode dne doručení reklamačního zápisu (protokolu) na adresu prodejce, jedním z výše uvedených způsobů. Záruka na elektrozařízení a elektro-komponenty je minimálně 6 měsíců od data prodeje. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. U výrobků zakázkové kovovýroby i zahradních stojanů dodaných bez povrchové úpravy výrobcem, se vztahuje záruka na pevnost, nikoli na povrchovou a hloubkovou korozi materiálu/výrobku.

2) Pokud to charakter zboží dovolí, prodávající zajistí výměnu pouze poškozené části zboží. Poškozené díly se musí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující nedodá žádným způsobem fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace. Poškozené díly se nemusí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující dodá fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace.

3) Kupující připraví reklamované zboží na přepravu tak, aby během transportu nedošlo k dalším poškozením reklamovaného zboží. Reklamované zboží předá dopravci, kterého vyšle prodejce (pokud není sjednáno jinak). V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené základní náklady na dopravu prodávající.

4) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu dodá opravené nebo nové zboží na adresu kupujícího. Kupující se také může dotázat na aktuální stav reklamace e-mail: manufaktur.cz@gmail.com

5) Nárok na záruku nelze uplatnit v těchto případech:
– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
– poškozením zboží živly
– poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

 • Záruka zaniká v případě písemně neschváleného a potvrzeného zásahu, nebo úpravy výrobku zákazníkem/třetí osobou

6) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými (srovnatelnými) parametry.

7) V případě náhrady výrobku jiným výrobkem je zákazník povinen na vlastní náklady zaslat reklamovaný výrobek výrobci na adresu uvedenou v dodacím listě.

Zakázková kovovýroba

Výroba dle přání a požadavku zákazníka. Nejedná se o standardizovaný výrobek a není možné vrácení výrobku bez uvedení důvodu.

Je možné reklamovat pouze výrobek, který jeví známky mechanického poškození, případně není shodný s technickým výkresem, případně požadovaným základním rozměrem. Na základě závazné objednávky je zákazníkovi zaslán technický výkres k odsouhlasení (atypické výrobky, které nejsou uvedeny na webu), případnému zakreslení technické změny. U zakázkové výroby je možná rozměrová tolerance +/- 3mm.

Záruka se nevztahuje na nedokonalosti výrobku, které vznikly nedostatečným upřesněním požadavku na výrobu. Záruka zaniká, pokud je výrobek používán jinak, než k jakému účelu je určen. Záruka zaniká i v případě výrobcem písemně neschváleného zásahu,nebo úpravy dodaného výrobku.

Práva plynoucí ze záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Doprava výrobku k zákazníkovi:

 • řídí se dle sjednání se zákazníkem, není-li uvedeno jinak, je cena účtována dle ceníku přepravce a místa určení
 • balné není účtováno

Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní údaje, které zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním výše uvedeného zákona o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Prodávajícího využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách a zboží, a to i na jiných e-shopech provozovaných prodávajícím ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Za tímto účelem je prodávající dále oprávněn údaje v nezbytně nutném rozsahu zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro prodávajícího přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání. Souhlas zákazníka se zasíláním novinek a jiných obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat.

Výrobce si vyhrazuje právo použití fotografií zakázkově vyrobených výrobků pro možnou prezentaci.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.manufaktur.cz

Jako oko v hlavě. Přesně tak chráníme Vaše osobní a jiné údaje, které nám poskytujete. A jak to děláme? Technicky! K práci s Vašimi osobními údaji používáme zaheslovaný počítač, emailovou schránku. Před nechtěnými virtuálními hosty nás chrání antivirové programy. Pokud potřebujeme něco tisknout,pak všechny dokumenty s osobními údaji uchováváme v uzamčené skříňce.

A abyste věděli do detailu, co přesně se s Vašimi daty děje a kdo k nim má přístup, prostudujte si prosím důkladně následující řádky. Při zpracování  Vašich dat postupujeme v každém okamžiku v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě, kromě níže uvedených, vaše data neposkytujeme.

Pokud najdete možnost, jak s vašimi údaji pracovat ještě bezpečněji, můžeme tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich internetových stránkách. O změnách budete zároveň na webové stránce informováni v aktualitách či informativní liště.

 1. Nákup zboží

Údaje, které potřebujeme úplně vždy, jsou Jméno, Příjmení, Telefon, Adresa, Email, IČ. Jednoduše řečeno, musíme vědět, komu a kam máme výrobek zaslat. Tyto údaje potřebujeme také ze zákona (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), protože na základě nich vystavujeme faktury či jiné účetní doklady. Pokud nám tyto údaje poskytnout nechcete, pak nemůžeme uzavřít obchodní smlouvu a nemůžete si u nás zboží nakoupit. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Třetí osoba, která se k vašim údajům dostává, je přepravní společnost, díky které Vám balíček doručujeme..

Odesláním objednávky z Vašeho mailu, případně webového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zároveň vás musíme informovat, že máme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 1. Novinky a obchodní sdělení

Vaše údaje, které jste nám pro rozesílku novinek poskytli dobrovolně a za účelem marketingu, budeme uchovávat max. po dobu 10 let. Pokud tedy svůj souhlas neodvoláte dříve.

Rozesílání novinek a obchodních sdělení se zároveň řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

.

 1. Za podmínek stanovených v GDPR dále máte:

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Potřebujete ohledně zpracování vašich dat poradit? Něco není v pořádku? Kontaktujte nás a společně váš problém či dotaz vyřešíme. Využít k tomu můžete náš email manufaktur.cz@gmail.com. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Naše firma je pojištěna u Kooperativy, pojišťovny, a.s. VIG – web Kooperativy

Bankovní účet vedený u Equa Bank a.s. – web Equa Bank

Ceník 1.11.2017